Preview

Вестник университета «Туран»

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Файзуллина С.А., Бекова Р.Ж., Оналтаев Д.О. Бизнестің бухгалтерлік есебінің аудиті шеңберіндегі өзгерістерді болжау кезінде қаржылық тұрақтылықты талдау ерекшеліктері. Вестник университета «Туран». 2020;(1):158-161.

For citation:


Fayzullina S.A., Bekova R.Z., Onaltayev D.O. Features of financial stability analysis when forecasting changes in the framework of accounting and audit. Bulletin of "Turan" University. 2020;(1):158-161. (In Russ.)

Просмотров: 65


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1562-2959 (Print)