Preview

Вестник университета «Туран»

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Жарылқасын Ж.Қ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АГРАРЛЫҚ САЛАСЫНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ. Вестник университета «Туран». 2019;(3):164-168.

For citation:


Zharylkassyn Z.K. Competitiveness of the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan. Bulletin of "Turan" University. 2019;(3):164-168. (In Russ.)

Просмотров: 88


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1562-2959 (Print)
ISSN 2959-1236 (Online)