Preview

Вестник университета «Туран»

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Бозгулова Н.А., Адамбекова А.А., Жарылқасынова М.Ж. Басқару есебіндегі өзіндік құнды калькуляциялау әдістерінің салыстырмалы сипаттамасы. Вестник университета «Туран». 2019;(3):219-223.

For citation:


Bozgulova N.A., Adambekova A.A., Zharylkasynova M.Z. Comparative characteristics of costing methods in management accounting. Bulletin of "Turan" University. 2019;(3):219-223. (In Russ.)

Просмотров: 49


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1562-2959 (Print)